لیوبوف شکورسکایا | گرجستان

من به عنوان مدیر دفتر مرکزی در Goroda Perevodov Inc خدمت می کنم. علایق من در حوزه مد و استایل است. من اشتیاق زیادی به شراب، قدم زدن آرام، و گشت و گذار در سراسر جهان دارم.

رسانه های اجتماعی من

شهرها را بازدید کردند